Home
ABOUT US
TREATMENTS
SERVICE
DENTISTS
 
                                                                                                     ภาษาไทย   l    ENG
DENTAL FEE
KNOWLEDGE
CONTACT US
ทันตแพทย์

Century Dental Clinic เราเน้นทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขภาพฟันเป็นอย่างมาก ซึ่งมีดังนี้

 • มีทันตแพทย์เฉพาะทางเพื่อรองรับผู้เข้ารับบริการทุกท่าน พร้อมทั้งรับคำแนะนำทางด้านการดูแล และรักษาภายในวันเดียวกัน
 • มีทีมทันตแพทย์ศัลยกรรมช่องปากและแมกซิลโลเฟเชียลร่วมกับทันตแพทย์จัดฟัน ช่วยแก้ไขในกรณีคนไข้มีใบหน้าไม่ได้สัดส่วน คางยื่นยาวมากหรือคางหดสั้นมาก หรือฟันหน้าบน / ล่าง กัดไม่ถึงกัน
 • มีทีมทันตแพทย์ศัลยกรรมช่องปากร่วมกับทันตแพทย์ทันตกรรมประดิษฐ์ ในการใส่ฟันรากเทียมเพื่อทดแทนฟันที่ถูกถอนไปโดยไม่ต้องมีการกรอเนื้อฟันข้างเคียง และเคี้ยวได้เหมือนฟันธรรมชาติ หรือการฝังรากเทียมในคนไข้ที่ใส่ฟันปลอมทั้งปากเพื่อช่วยให้ใช้ฟันปลอมทั้งปากได้อย่างมีความสุข โดยไม่ต้องกังวลกับการหลุดเวลาอ้าปากพูดและการขยับไปมาเวลาเคี้ยวอาหาร
 • มีทันตแพทย์จัดฟัน ซึ่งสามารถใช้การจัดฟันอย่างเดียวช่วยแก้ปัญหาคนไข้ยิ้มเห็นเหงือกมาก โดยไม่ต้องทำการผ่าตัด , แก้ไขปัญหาฟันที่ซ้อนเก ไม่มากนัก โดยใช้เครื่องมือจัดฟันแบบถอดได้แบบใส
 • มีทันตแพทย์ทันตกรรมประดิษฐ์ ที่สามารถทำฟันเทียมทดแทนพื้นที่สูญเสียไปทั้ง ถอดได้และติดแน่น ในกรณีฟันปลอมถอดได้บางส่วน ซึ่งมักมีปัญหาความไม่สวยงามจากตะขอและการขยับตัวไปมาเวลาเคี้ยวอาหาร เราสามารถทำให้เคี้ยวได้ใกล้เคียงกับฟันปลอมชนิดติดแน่นและไม่มีตะขอเกาะให้เสียความสวยงาม เป็นต้น


  ทันตแพทย์

  ทพ. วชิรา เชิดจิระพงษ์
  ทบ, ป. คลินิก สาขาปริทันตวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
  ปริญญาตรี     :  ทันตแพทย์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ( 2536)
  วุฒิบัตร          :  ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาปริทันตวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล
  Diplomate of International Congress of Oral Implantologists, ( DICOI )

  สมาชิกสมาคม/ ชมรมแพทย์ : สมาคมปริทันตวิทยาแห่งประเทศไท

  - ทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย
  - กรรมการสมาคมรากเทียมแห่งประเทศไทย ( TADI )
  ทญ. กมลพร จันทรหอมขจร
  ปริญญาตรี                          : ทันตแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  สมาชิกสมาคม/ ชมรมแพทย์  : สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
  การฝึกหัดแพทย์เฉพาะทาง    : ทันตกรรมจัดฟันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ทญ. ศิริรัตน์ วชิรมน
  ปริญญาตรี : ทันตแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  สมาชิกสมาคม/ ชมรมแพทย์ : สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
  การฝึกหัดแพทย์เฉพาะทาง  : ทันตกรรมจัดฟันจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  Certificate  : Certificate in Orthodontics, N
  ทญ. วรางคณา วิวัฒนาสิทธิพงศ์ 
  วุฒิบัตร : ทบ, มหิดล เกียรตินิยมอันดับ 2, ( 2547)
  เกียรตินิยม : ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง วิทยาเอ็นโดดอนด์
  การฝึกหัดเฉพาะทาง : รักษารากฟัน
  สมาชิกสมาคม/ ชมรมแพทย์ : ทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย,
  ชมรมเอ็นโดดอนติแห่งประเทศไทย

  ทญ. ศศิภา ธีรดิลก
  วุฒิบัตร : ทบ. มหิดล , ปริญญาโท (ทันตกรรมทั่วไป),
  ปริญญาเอก ( ทันตกรรมจัดฟัน- ประเทศเยอรมนี)
  อาจารย์ทันตแพทย์ : คณะทันตแพทย์มหิดล
  การฝึกหัดแพทย์เฉพาะทาง : Faczhahnaerttin fuer kieferorthopaedie ,
  German Board of Orthodontics  ทพ.
  พฤทธิ์  ชิวปรีชา
  ปริญญาตรี     :  ทันตแพทย์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ( 2550)
  วุฒิบัตร        :  ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  มหาวิทยาลัยมหิดล
  การฝึกหัดเฉพาะทาง : สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยมหิดล
  สมาชิกสมาคม/ ชมรมแพทย์ : สมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียลแห่งประเทศไทย
  : ทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย

  ทพ. ปริญญา อมรเศรษฐชัย
  ปริญญาตรี     :  ทันตแพทย์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ( 2545 )
  ปริญญาโท        : วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมประดิษฐ์  มหาวิทยาลัยมหิดล
  สมาชิกสมาคม/ ชมรมแพทย์ : ทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย

  ทพญ. ปรารถนา พานเสน่ห์ศรี
  ปริญญาตรี     :  ทันตแพทย์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ( 2545 )
  วุฒิบัตร            ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง วิทยาเอ็นโดดอนต์ (2548)
                    :  ทันตกรรมหัตถการ มหาวิทยาลัย มหิดล
  การฝึกหัดเฉพาะทาง : รักษารากฟัน
  สมาชิกสมาคม/ ชมรมแพทย์ : ทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย, ชมรมเอ็นโดดอนติแห่งประเทศไทย

     
     
     
   
 
 
 
Copyright 2010 © Century Dental Clinic.
All Rights Reserved. Designed by khaijeaw.com